ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เดินหน้าจัด “ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ” ภายใต้โครงการมิซุอิกุ ปีที่ 5 ส่งเสริมเด็กไทย ใส่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

pepsi co water camp

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย เดินหน้าจัด “ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ” ภายใต้โครงการ “มิซุอิกุ” ประจำปี 2566

โดยมีแกนนำนักเรียนและตัวแทนคุณครูของโรงเรียนในจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดสระบุรีและจังหวัดระยอง รวมทั้งบุตรหลานของพนักงาน ร่วมกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน รวมถึงได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ ต่างโรงเรียน ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรน้ำ ตลอดจนปลูกฝังให้น้องๆ เยาวชนอนุรักษ์น้ำและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของแกนนำนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมขยายผล ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำสู่โรงเรียนของน้องๆ ผ่านการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

pepsi co water camp
pepsi co water camp

นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ค่านิยมองค์กร ‘Growing for Good’ หรือ การเติบโตอย่างยั่งยืน กล่าวคือ การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของทุกคน และถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของเรา บริษัทฯ จึงดำเนินโครงการ มิซุอิกุอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชน และชุนชนในพื้นที่ต้นน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หลังจากที่บริษัทฯ ประกาศเปิดตัวโครงการ มิซุอิกุประจำปี 2566 ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

pepsi co water camp

เราจึงเริ่มต้นคิกออฟกิจกรรมแรกคือ ‘สอนน้องรักษ์น้ำ’ โดยจัด ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำขึ้น ในจังหวัดสระบุรีและระยอง นำแกนนำนักเรียนและตัวแทนคุณครูของโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละจังหวัด ตลอดจนบุตรหลานของพนักงาน มาร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน มุ่งสร้างนักอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมมือกับพันธมิตรของโครงการฯ ออกแบบฐานกิจกรรม เกมสันทนาการ และสถานีเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ได้สัมผัสประสบการณ์และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ซึ่งพวกเขาจะได้ซึมซับความสำคัญของทรัพยากรน้ำและเรียนรู้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตน

pepsi co water camp

ทำให้เกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ เข้าใจถึงแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นแกนนำนักเรียนและตัวแทนคุณครู ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันพร้อมทั้งได้รับคำแนะนำจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเป็น โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ’ ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ซึ่งสามารถบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ

pepsi co water camp
นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์
บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณพันธมิตรจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ และกรมควบคุมมลพิษ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กรุณาส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์น้ำและทรัพยากรธรรมชาติแก่น้องๆ นักเรียน ผ่านสถานีการเรียนรู้ต่างๆ ภายในค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ รวมถึงขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดสระบุรีและระยอง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่องวิเศษ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการประสานงานจัดค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ เพื่อปูแนวทางพัฒนาสู่การประกวดเป็น โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุต่อไป

pepsi co water camp
pepsi co water camp

ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ที่ค่ายลูกเสือมวกเหล็กแค้มป์ปิ้ง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และค่ายลูกเสือกัญจณัช อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 300 คน ประกอบด้วยแกนนำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และตัวแทนคุณครูจาก 10 โรงเรียนในแต่ละจังหวัดเป้าหมาย รวมทั้งพนักงาน ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และบุตรหลาน  โดยในค่ายฯ มีกิจกรรมกลุ่มและเกมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสำรวจธรรมชาติและการตรวจสอบคุณภาพน้ำ การเล่นซุ้มเกมงานวัดไทยในกิจกรรม “มิซุแลนด์ ดินแดนรักษ์โลก” กิจกรรมแม่น้ำกรด กิจกรรมสถานีเรียนรู้

pepsi co water camp

โดยกรมทรัพยากรน้ำและกรมควบคุมมลพิษ กิจกรรมรอบกองไฟ และกิจกรรมเจาะลึกการเป็น โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ” เป็นต้น ซึ่งทุกๆ กิจกรรมได้รับการออกแบบให้สอดแทรกองค์ความรู้เรื่องน้ำและสิ่งแวดล้อมในหลากหลายแง่มุม เพื่อให้แกนนำนักเรียนที่เข้าค่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ำ เกิดแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์น้ำและดูแลสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ สามารถกลับไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เพื่อนๆ นักเรียนในโรงเรียนของตนเองต่อไป

pepsi co water camp

หลังจากเสร็จสิ้น ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำแกนนำนักเรียนและตัวแทนคุณครูของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะนำเงินทุนสนับสนุนที่ได้รับจาก ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ไปจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำในรูปแบบที่เหมาะสมของแต่ละโรงเรียนต่อไป เพื่อส่งต่อความรู้เรื่องความสำคัญของทรัพยากรน้ำและปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้แก่นักเรียนในโรงเรียนของตน พร้อมทั้งเข้าร่วมประกวด โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ โดยดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านตามหลักการที่โครงการกำหนดฯ ซึ่งท้ายที่สุด บริษัทฯ และพันธมิตรจากภาครัฐจะร่วมกันคัดเลือก 1 โรงเรียน ในแต่ละจังหวัดเป้าหมายที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน และเห็นผลเป็นรูปธรรมที่สุด

ให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ” โดยจะมีการพิจารณาตัดสินและมอบรางวัลภายในสิ้นปีนี้
Find More Love